تاریخ : دوشنبه, ۱۱ اسفند , ۱۳۹۹ 18 رجب 1442 Monday, 1 March , 2021

دهان

01بهمن
تعبیر خواب بوی بد دهان دیگران

تعبیر خواب بوی بد دهان دیگران

تعبیر خواب بوی بد دهان دیگران نشانه چیست و دیدن آن در خواب چه مفهومی دارد؟ از آنلی بیتون آمده است اگر کسی در خواب خود بیند که از دهان فردی دیگر بوی بد و نامطبوع آمد تعبیرش آن است که مردمان از وی به بدی یاد کنند. در این بخش از تعبیر خواب شب […]